فروشگاه اینترنتی بوستان حمید

فروشگاه اینترنتی بوستان حمید ، ورود

تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر مزیت رقابتی با نقش میانجیگري عملکرد نوآوري

قیمت : ۱۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف ۱۴,۰۰۰ تومان

قیمت برای شما : ۱۲۶,۰۰۰ تومان

معرفی اجمالی کالا
تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر مزیت رقابتی با نقش میانجیگري عملکرد نوآوري

یکی از مشخصه هاي تجارت نوین پیچیدگی فضاي کسب و کار است که منجر به ایجاد فضاي
رقابتی در بازار می گردد. لذا سازمان ها به منظور تداوم در چنین شرایطی، بایستی به فکر ایجاد و
حفظ مزیت رقابتی باشند که به راحتی از سوي رقبا قابل تقلید نباشد. رهبران پیشرو در حوزه کیفیت  اظهار داشتند که مزیت رقابتی از طریق ارائه محصولات و خدمات با کیفیت به دست می آید که البته  این موضوع بایستی مستمر صورت گیرد، بدین منظور با توجه به مطالعات، ابزاري تحت عنوان  مدیریت کیفیت جامع می تواند به بهبود مستمر محصولات و خدمات بپردازد البته عوامل دیگري را   هم می توان حتی با اثر واسطه اي در ایجاد مزیت رقابتی مطرح نمود که نوآوري یکی از آنهاست. لذا
هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر مزیت رقابتی با نقش میانجیگري   عملکرد نوآوري (رادیکال و افزایشی) می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردي است و جامعه  (قلمرو) آن کارکنان شرکت هاي تولیدي شهرك هاي صنعتی تهران در سال 1397 می باشد.این   تحقیق از لحاظ روش گردآوري داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. نمونه گیري آن از طریق  فرمول کوکران در حدود 170 عدد برآورد شده است. به منظو ر جمع آوري داده ها از مطالعات  کتابخانه اي و پرسشنامه هاي مدیریت کیفیت جامع اسپینوال، مزیت رقابتی پورتر و عملکرد نوآوري  هانگ و همکاران در قالب یک پرسشنامه استفاده شده است. میزان پایایی پرسشنامه با روش آلفاي  کرونباخ و روایی آن نیز با روش محتوایی سنجیده شده که پس از تحلیل، حاکی از پایایی و روایی  و براي آمار استنباطی و تحلیل فرضیات که SPSS آن بود. به منظور آمار توصیفی داده ها از نرم افزار  بهره برده شد. LISREL با روش مدل معادلات ساختاري انجام شد، از نرم افزار  نتیجه گیري: مدیریت کیفیت جامع به طور مستقیم داراي اثر مثبت و معنادار بر مزیت رقابتی  است همین طور داراي نتایج حاصل از تأیید هفت فرضیه اصلی و فرعی حکایت دارد بدین صورت  که اثر مثبت و معنادار بر متغیر هاي عملکرد نوآوري افزایشی و رادیکال دارد از طرفی این دو متغیر
نوآوري داراي اثر مثبت و معنادار بر مزیت رقابتی اند؛ لذا مدیریت کیفیت جامع از طریق میانجیگري
عملکرد نوآوري هاي افزایشی و رادیکال نیز (به طور غیر مستقیم) بر مزیت رقابتی اثر مثبت و معنادار

فصل اول: کلیات پژوهش موضوع
-1-1 مقدمه ............................................................................................................. 11
-2-1 بیان مسال ه ........................................................................................................ 12
-3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ............................................................................... 17
-4-1 اهداف تحقی ق ................................................................................................. 19
-5-1 سؤالات پژوهش............................................................................................. 20
-6-1 فرضیه هاي تحقیق .......................................................................................... 20
7-1 - مدل مفهومی پژوه ش .................................................................................... 22
-8-1 قلمرو مفهومی پژوه ش ................................................................................... 23
-9-1 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ................................................................. 23
-1-9-1 مدیریت کیفیت جامع ................................................................................ 23
-2-9-1 مزیت رقابتی .............................................................................................. 24
-3-9-1 عملکرد نوآوري . ...................................................................................... 24
-4-9-1 نوآوري افزایشی . ...................................................................................... 25
5-9-1 نوآوري رادیکال . ......................................................................................... 25
-10-1 طرح و تحدید موضوع . ............................................................................... 25
-11-1 ساختار پژوه ش ............................................................................................ 26
-12-1 خلا